Yerel ne demek tıp?

tıp Sınırlı bir yerle ilgili olan, mevzii, lokal.

Yerel

Yerel basın ne demek?

Temelde il ve ilçeler olmak üzere, bölgesel konuları ele alan yerel basın, bilgilendirme görevini öncelikli olarak yerine getiren kitle iletişim araçlarıdır. Yerel basın, aynı zamanda demokratik süreçlerin ilk basamağı olan yerel yönetimlerin de- netlenmesinde öncü sorumluluğa sahiptir.

Yerel devlet ne demek?

Yerel yönetimler devlet sınırları içinde yerleşmiş irili ufaklı insan topluluklarının(köy, kasaba, kent vb.) ortak ve yerel nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla belirli bir hukuk düzeni içinde oluşturulmuş anayasal kuruluşlardır.

Yöre ne demek ne demek?

Yöre, eski Türkçe yani Oğuzca bir kelimedir. Kelime anlamı olarak muhit ve çevre sözcüğünden evrilmiştir ve yörüg kelimesi ile eş kökenlidir. Yöre, TDK sözlük anlamına göre bir bölgenin belirli çevresi ya da kısmı demektir.

Arı bir dil ne anlama gelir?

Eski kelimelere ekler getirerek veya bu kelimeleri birleştirerek yeni kelimeler yaratmak mümkündür. Yeni kelimeler yaratmanın en yaygın şekli birleşik kelimelerdir. Ari dil de bir birleşik kelimedir ve farklı sözcüklerin bir araya gelmesiyle oluşmuştur.

Kümülatif ne demek ne demek?

Kümülatif kelimesi, birikerek artması yani verilerin birikerek üst üste toplanması anlamına geliyor. Kümülasyon kelimesinin anlamı 'kümelenme' şeklinde de tabir edilebilmekte.

Basın önemi nedir?

Basın, milletin genel sesidir. Bir milleti aydınlatma ve uyarmada, bir millete gereksindiği fikrî gıdayı vermekte, özet olarak bir milletin mutluluk hedefi olan ortak doğrultuda yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir okul, bir rehberdir.

Ulusal basın ne demek?

Ulusal gazeteler ülke genelinde dağıtımı yapı- lan ve faaliyet alanları itibariyle, “Dünyanın ve ülkenin her tarafından, her türlü haberlere say- falarında yer veren ve çok geniş bir okur kitle- sine dağıtım yapılacak şekilde yayın yapan gazeteler (Bodur 1997: 29)” olarak tanımlan- maktadır.

Karma devlet nedir?

Karma devlet olarak da ifade edilen birleşik devlet türü ise birden fazla devletin kendi aralarında çeşitli düzeylerdeki bağlarla birleşmelerinden meydana gelen devlettir (Gözler, 2017: 62). Bu tür devletlerde yasama, yürütme ve yargı organlarına sahip ayrı devletler bulunmaktadır.

Kamu ve devlet aynı mı?

İdare hukukunda, kişi topluluğu şeklindeki kamu tüzel kişilerine “kamu idareleri (administrations publiques)” ismi verilir. Kamu idareleri kendi arasında “devlet” ve “mahallî idareler” olmak üzere ikiye ayrılır4. Devlet, bütün vatandaşlardan oluşmuş kişi topluluğudur.

Tıp dilinde l ne demek?

LYM (lenfosit) normal değeri yetişkin bireylerde 1000- 4800 mcL (mikrolitre) olarak açıklanır. Çocuklarda lenfosit oranı ise mikrolitre olarak 3000 – 9500 arasında yer alır. Vücutta yer alan beyaz kan hücrelerinin yaklaşık %20 ila %40'ını lenfositler oluşturur.

Cemiyet yapmak ne demek?

Cemiyet kelimesi bir araya gelmek anlamındaki cem sözcüğünden türetilmiştir. Arapça kökenli bir sözcük olan cemiyetin sözlük anlamı topluluktur. Bu kelime tasavvufta terim anlamında kullanılır. Gazel, kaside, tahmis gibi Divan şiiri türlerinde tenasüp ve tezat sanatlarını bir arada kullanmaya da cemiyet denir.

Hereke ne demek anlamı nedir?

Hereke kelimesinin anlamı kalın dikişli bir çeşit giysi olarak öne çıkıyor. Taşımış olduğu bu anlam ile beraber Türkçede tek başına veya cümle içerisinde kullanılabilir.

Özverili olmak ne demek?

TDK'ya göre özveri, fedakarlıkta bulunmak, kendi çıkarlarını önemsememek ve başkalarının iyiliği için mücadele etmek demektir. Özveri, yardımseverlik ve karşılıksız iyilikte bulunmak manasında da kullanılır.

Terkip yoluyla ne demek?

Terkip kelimesinin anlamı, Türkçede “birleşim, birleştirme, bir araya getirme / tamlama / bileşim” anlamlarına gelmektedir.

Beren arı ne demek?

Kelime, Derleme Sözlüğü'nde şöyle böyle, orta derecede, az çok, oldukça, biraz, üstünkörü anlamlarıyla kayıtlıdır.

Ağdalı bir dil kullanmak ne demek?

Konuşurken gösteriş yapan, Türkçe sözcüklerin yanında İngilizce ve Fransızca kelimeler de kullanan kişileri eleştirmek için de ''ağdalı dil'' deyimi kullanılır. Ağdalı Dil Ne Demek? Anlaşılması güç ifadelere, deyimlere ve mecazlı bir anlatıma yer verilen kitaplarda yazarın kullandığı üsluba ağdalı dil denir.

Rölatif olarak ne demek?

Felsefe ve bilimde önemli bir kavram olan rölatif kelimesi dilimize Latinceden geçmiştir. Kelime mutlak olmayan ve kesinlik taşımayan anlamına gelir. Matematiksel ya da bilimsel olarak ispatlanmamış, henüz hipotez aşamasında olan tüm teoriler rölatif olarak tanımlanır.

K m latif ne demek?

Genel açıdan tanımına ele almak gerekirse; 'Birikerek artması yani verilerin birikmesi suretiyle üst üste toplanması' anlamına geldiğini söylemek mümkün.

Matrah Türkçe anlamı nedir?

Matrah; vergilendirmeye esas olan kazancın belirlenmesinde temel alınan bölüme denir. Bir kazanç üzerindeki giderler düşüldükten sonra kalan tutarın vergi hesaplamasında kullanılan, gelir miktarını oluşturan kısmı belirtir.

Günlük basın nedir?

Günlük dilde basın, sadece belirli zaman aralıklarıyla yayımlanan gazete ve dergi gibi basılmış eserleri ifade etmekte kullanılmaktadır. Basın kavramının bu şekilde kullanımı, bu kavramın dar anlamını yansıtmaktadır[1].

Basın dili nedir?

Basın dili ise belli bir hedef kitlenin her gün okuyacağı yazıların ifade vasıtasıdır.

Basının amacı nedir?

Bilgi ve düşünceleri serbest olarak toplayıp, yorum ve eleştiri yaparak çoğaltabilmek ve bunları serbest olarak yayımlayıp dağıtabilmek haklarını içerir.

Bölgesel Basın nedir?

1.1.

5187 Sayılı Basın Kanunu'nun 2. Maddesinde yerel basın “tek bir yerleşim biriminde yayımlanan süreli yayınlar ile haftada bir veya daha uzun aralıklarla yayınlanan yaygın ve bölgesel yayınlar”(Basın Kanunu, 2004) olarak tanımlanmıştır.

Karma Demokrasi nedir?

Karma hükûmet, aristokrasi ve monarşinin unsurlarını bir araya getiren bir yönetim biçimidir;anarşi, oligarşi ve tiranlık olarak kabul edilen ayrımların imkansız hale getirilmesini amaçlar.

Karma sistem ne demek?

Karma ekonomik sistem; ekonomiye kamu müdahalesinin minimum seviyede olması gerektiği görüşünü savunan kapitalist sistem ile kamunun ekonominin tamamını kontrol etmesi gerektiği görüşünü savunan sosyalist sistem arasında yer alan bir ekonomik modeldir.

Karma ekonomi nedir örnek?

Karma ekonomi, kamu hizmetleri, güvenlik, askeriye, refah ve eğitim gibi hem özel işletmeleri hem de kamulaştırılmış devlet hizmetlerini kabul eden bir ekonomik sistemdir. Karma ekonomi aynı zamanda halkı, çevreyi veya devletin çıkarlarını korumaya yönelik bir tür düzenlemeyi de teşvik eder.

Taşrada ne demek?

Taşra Kelimesinin Güncel Sözlük Anlamı Ne Demektir? Cevap: Bir ülkenin başkenti veya en önemli şehirleri dışındaki yerlerin hepsi, dışarlık.

Kümbet ne anlama gelir?

Müslümanların ölülerini gömdükleri binalara kümbet veya türbe denilir. Kümbetler silindirik tabanlı ve üst kısımları konik yapılı olan anıtmezarlardır.

Rejim ne demek ne demek?

Cevap: Bir devletin yönetim biçimi, yönetme.