104 üncü madde nedir?

Madde 104 – Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir. Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin eder.

Su
anayasa

13 madde nedir?

MADDE 13.- Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.”

Anayasanın 119 maddesi ne diyor?

Madde 119 – Tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hallerinde, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir.

92 madde ne demek?

Madde 92, — Devlet memurluğundan kendi istekleriyle çekilenlerden tekrar Devlet Me murluğuna dönmek ıstiyenler ayrıldıklan sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartiyle ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine atanabilirler.

104 ceza nedir?

“Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbeş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikayet üzerine, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

657 de ölüm izni kaç gün?

Ölüm izni; kamu çalışanları için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun (DMK) 104/B maddesinde düzenlenmiş olup 7 (yedi) gündür. Ölüm izni; özel sektörde çalışanlar için ise 4857 sayılı İş Kanunu'nun (İK) ek 2. Maddesinde düzenleniş olup, 3 (üç) gündür.

16 madde ne demek?

Madde 16 – Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar, yasal temsilcilerinin rızası olmadıkça, kendi işlemleriyle borç altına giremezler. Karşılıksız kazanmada ve kişiye sıkı sıkıya bağlı hakları kullanmada bu rıza gerekli değildir. Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar haksız fiillerinden sorumludurlar.

11 madde ne?

Madde 11 – Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz.

Anayasanın 177 maddesi nedir?

Maddesi (Anayasanın yürürlüğe girmesi) Bu Anayasa, halkoylaması sonucu kabul edilip Resmi Gazetede yayımlanması ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olur ve aşağıda gösterilen istisnalar ile bu istisnaların yürürlüğe girmesine ait hükümler dışında bütünüyle yürürlüğe girer.

Anayasanın 51 maddesi nedir?

MADDE 51– (Değişik: 3/10/2001-4709/20 md.) Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir.

Anayasanın 101 maddesi ne diyor?

Anayasa'nın 101. maddesi, şartlarını taşıyan herkese partili, Devletin başı ve yürütme organı olan Cumhurbaşkanlığına en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilme hakkı, halka ise yürütme organı olan Cumhurbaşkanını doğrudan seçme hakkı vermektedir.

71 madde ne demek?

5237 sayılı TCK'nın “Ceza zamanaşımının kesilmesi” başlıklı 71. maddesinde; ” ( 1 ) Mahkûmiyet hükmünün infazı için yetkili merci tarafından hükümlüye kanuna göre yapılan tebligat veya bu maksatla hükümlünün yakalanması ceza zamanaşımını keser. Hükmü öngörülmektedir.

68 madde ne demek?

Madde Metni

c) Yedibuçuk saatten fazla süreli işlerde bir saat, Ara dinlenmesi verilir. Bu dinlenme süreleri en az olup aralıksız verilir. Ancak bu süreler, iklim, mevsim, o yerdeki gelenekler ve işin niteliği göz önünde tutularak sözleşmeler ile aralı olarak kullandırılabilir.

76 madde ne demek?

Madde 76– Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 657 Sayılı Kanunun 68 nci maddesindeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler.

108 madde ne demek?

Cebir suçu ve cezası, Türk Ceza Kanunu'nun 108. maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir: “Bir şeyi yapması veya yapmaması ya da kendisinin yapmasına müsaade etmesi için bir kişiye karşı cebir kullanılması halinde, kasten yaralama suçundan verilecek ceza üçte birinden yarısına kadar artırılarak hükmolunur” (m.108).

43 madde nedir?

Madde 43– (1) Bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda, bir cezaya hükmedilir. Ancak bu ceza, dörtte birinden dörtte üçüne kadar artırılır.

227 madde nedir?

Türk Ceza Yasası'nın “Fuhuş” başlığını taşıyan 227. maddesinde üç suç tanımlanmıştır. Bunlardan bir tanesi fuhşa teşvik (TCK m.227/1-2), diğerleri ise çocuğu fuhşa teşvik (TCK m.227/1) ve fuhşa teşvik amacıyla hazırlanmış gö- rüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri sağlamadır (TCK m.227/3).

Kayınpeder ölüm izni var mı?

Maddesi uyarınca kayınpederinin vefatı sonrası ücretsiz izin hakları saklı kalmak üzere, maalesef ücretli ölüm izni kullanamaz. Eğer kayınpederi vefat eden kişi kamu sektöründe çalışıyor ise, uyarınca; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun (DMK) 104/B maddesi uyarınca ücretli izin kullanabilir.

Amcaya ölüm izni var mı?

Devlet memurunun yakınlarının vefat etmesi sonrasında 7 günlük süre başvurunun hemen sonrasında başlamaktadır. Ölüm olayı gerçekleşmeden memurların ölüm iznini kullanabilmeleri mümkün değildir. Bir de ölüm izni amca, dayı ya da hala ve teyzenin vefat etmesini kapsamamaktadır.

Teyze ölüm izni kaç gün?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 104/B maddesine göre memurlar için ölüm izninin süresi 7 gündür. Özel sektör çalışanları için ise durum biraz farklıdır. 4857 sayılı İş Kanunu'ndaki ek madde 2'de yapılan düzenlemeyle, özel sektörde çalışanlara 3 gün ölüm izni verilmektedir.

İşten çıkış nedeni 21 ne demek?

SGK Çıkış Kodu 21 Nedir? Bu Kod “Statü değişikliği” tanımlanmıştır. Sigortalı (4/a) olarak çalışan bir işçi aynı işyerine ortak olması durumda bu kişinin çıkışı yapılmaktadır. Bu durumda çıkış kodu bu kod seçilecektir.

49 madde ne demek?

49 Numaralı Kod – İşçinin, Kendisine Verilen İşleri Kasıtlı Olarak Yapmaması; İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi (4857 s.k. 25/II-h) durumunda bu çıkış kodu seçilecektir.

29 madde ne demek?

29 kodu, "İşveren tarafından ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile iş akdinin feshi" anlamına geliyor. Bir işverenin, işçisini bu kod ile işten çıkarabilmesi için 4857 İş Kanunu'nun ilgili bendi kapsamındaki fiillerden birini işlemesi gerekiyor.

13 üncü madde nedir?

MADDE 13 gerekçesi ;

Madde metninde, belli suçların yabancı bir ülkede işlenmesi durumunda, failin Türk vatandaşı veya yabancı olmasına bakılmaksızın, Türkiye'de Türk kanunlarına göre yargılama yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Madde 21 nedir?

Madde 21- (1) Suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır. Kast, suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir. (2) Kişinin, suçun kanuni tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen, fiili işlemesi halinde olası kast vardır.

101 madde ne diyor?

5) Seçme ve seçilme hakkı, temel bir haktır (Anayasa, md. 67). Anayasa'nın 101. maddesi, şartlarını taşıyan herkese partili, Devletin başı ve yürütme organı olan Cumhurbaşkanlığına en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilme hakkı, halka ise yürütme organı olan Cumhurbaşkanını doğrudan seçme hakkı vermektedir.

Anayasanın 138 maddesi ne diyor?

Anayasa'nın 138. maddesinde, "Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler" denilerek yargıçların bağımsızlığı ilkesi kabul edilmiş ve böylece, yasama yetkisinin, yargıçların bağımsızlığına aykırı biçimde kul lanılması önlenerek, yargıçların …

Anayasanın 77 maddesi nedir?

MADDE 77 – Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılır. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde 101 inci maddedeki usule göre ikinci oylama yapılır.”

Anayasanın 116 maddesi ne diyor?

MADDE 116 – Türkiye Büyük Millet Meclisi, üye tamsayısının beşte üç çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu halde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.