En sadik ne demek?

(ﺻﺪﻳﻖ) i. (Ar. ṣidḳ “doğru sözlü olmak”tan ṣadіḳ) Sevgi ve bağlılığı içten, gönülden olan kimse, gerçek dost.

Sadık

Sadikun anlamı nedir?

Peygamber'in (s.a.v) bazı hadîslerini naklederken kullandıkları, sözlük anlamı itibariyle “doğru ve doğrulanan” anlamındaki 'es-Sâdiku'l-Masdûk' tabiri hakkındadır.

Yar i sadık ne demek?

[2] Çok yakın arkadaş, sadık dost.

Çapkın çocuk ne demek?

Uzun süreli ilişkilerden kaçınan hovarda kişilere çapkın denir. Eski Türkçe bir sözcük olan çapkın, ''çapmak'' fiilinden türetilmiştir. Çapmak sözcüğü koşmak anlamına gelir. Bununla birlikte, eski Türk toplumlarında, tek bir şeyde karar kılamayan, sürekli fikir değiştiren kişiler de çapkın olarak nitelendirilirdi.

Beyhude ne anlama gelir?

Beyhude kelimesinin anlamı; boş, boşuna, boş yere, boşuna oluş. Başka bir anlamda da işe yaramaz, gereksiz, anlamsız, sonuçsuz, amaçsız ve başı boş olarak ifade edilir. Beyhude Nedir TDK: Anlamsız olan, yararsız, faydasız ve boşuna olarak tanımlanır.

Sadakatli olmak ne demek?

Dürüst olmak, yalandan ve hileden kaçınmak, ne olursa olsun bağlılık yeminin arkasında durmak anlamına gelen sadakat, en önemli insani değerlerden biridir. Sadık kelimesi de sadakatten türetilmiştir ve güvenilir demektir. Güvenilir kelimesinin Osmanlıcadaki karşılığı muteberdir.

Sadık olmayana ne denir?

Sadakatsiz ise, bağlı olmayan, sevgisine sadık olmayan kişi anlamına gelir. Sevgiliye, dosta, ya da bir işe sadık kalamayan kişilere sadakatsiz adı verilir.

Safak ismi ne anlama gelir?

Şafak İsminin Anlamı: Şafak, Türkçe kökenli bir isim olup, günün ilk ışıklarının belirmesi, yani sabahın erken saatlerini ifade eder. Bu isim, yeni başlangıçlar, umut ve tazelik gibi özelliklerle ilişkilendirilir. Şafak İsminin Diğer Anlamı/Anlamları: Tunç Gibi Yiğit, Tunç Yiğit, Kuranda İnşikak 16. ayette geçer.

YARI Sadik ne demek?

[2] Çok yakın arkadaş, sadık dost.

Yar ı Musaid ne demek?

gitme ey yolcu – ekşi sözlük.

Osmanlıca yar ne demek?

Bunlardan ilki yar- “kesmek, biçmek, ortadan ikiye bölmek” fiilinin zamanla mecazi bir anlam kazanarak “hüküm vermek” anlamını kazanmasıyla oluştuğu yönündeki görüştür.

Yar etme ne demek?

Aynı zamanda kelimenin yardımcı anlamı da var. Dilimizde yâr olmak (yardım etmek, faydalı olmak) kullanımı da mevcut.

Abaza insan ne demek?

Abazalar (Abazaca: Абаза, Rusça: Абази́ны ya da Аба́за), çoğunluğu Karaçay-Çerkesya, Adigey ve Abhazya'da yaşayan Kuzey Kafkas halkı. Abhazya'da yaşayan Abhazlar, Abazalara dil açısından en yakın halktır. Günümüzde Abazaların büyük bölümü Türkiye ile Mısır ve bazı Arap ülkelerinde de yaşamaktadır.

Cilveli ne demektir?

Cilve, şirin görünmek için takınılan hal tavır ve davranışlardır. Cilve anlamı pek çok kişi için yanlış bilinen bir sözcüktür. Genellikle cilvenin cinsel çekicilik için yapılan hali olan işve ile karıştırılır. Anlamını nazlanmak ya da naz ile karıştıranlar da vardır.

Hovarda kız ne demek?

Hovarda TDK sözlük anlamı şu şekildedir: sıfat Zevki için para harcamaktan kaçınmayan (kimse) Çapkın. isim Hayat kadınının parasını yiyen erkek.

Mübareze ne demektir?

Mübareze kelimesi TDK sözlük anlamına göre çekişme demektir. Bu kelimenin bir diğer anlamı ise, düşman olan taraflardan birer kişinin çıkarak birbiri ile çarpışması anlamına da gelir.

Zavallım ne demek?

Dilimize Arapçadan geçmiş olan Zavallı kelimesi ''zeval'' sözcüğünden türetilmiştir. Zeval, nihayete erme, helak olma ve tamamlanma anlamına gelirken, zavallı kelimesi de umutları tükenmiş, aciz ve kimsesiz demektir. Bu kelime ekonomik açıdan zor şartlar altında olup yaşam mücadelesi veren kişiler için de kullanılır.

Mehbub ne demek?

Kelime, en geniş manasıyla “sevilen” anlamına gelmektedir. Dolayısıyla sevilen herkes veya her şey mahbup olabilmektedir: peygamberler, din büyükleri, çocuklar, arkadaşlar, yiyecekler vb. 3. Kelimenin yaygın anlamı, “en çok sevilen, sevgili”dir.

Liyakat ne demek?

Liyakat, Arapça kökenli bir kelimedir. Liyakat, layık olmak anlamına gelir. Türkçe anlamı üzerinden de uygun olmak, yakışmak ya da yaraşmak anlamlarında sıkça kullanılır.

Düstur ne anlama gelir?

Düstur veya Destur olarak da bilinen Osmanlı Kamu Hukuku Kanunu, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki bir dizi kanunun adıdır. Osmanlı Türkçesindeki isim, Farsça hukuk derlemesi anlamındaki "Destur" kelimesinden gelmektedir. Ceza kanunu ile bazı medeni ve ticari kanunları içerir.

Uhuvvet ne anlama gelir?

Arapça kökenli bir sözcük olan uhuvvet, 10. yüzyılda literatüre girdi. Hem Türkiye'de hem de diğer İslam ülkelerinde yaygın olarak kullanılan bu kelimenin sözlük anlamı dostluktur. Birbirine kardeş kadar yakın olan kişiler için de aynı kelime kullanılır.

Kaypak insan ne demek?

Kaypak, üzerinden kolaylıkla kayılabilen, kaygan ve kayağan anlamına gelir. İkinci bir anlamı ise, sözünde durmayan, sözünden dönen ve dönek kimse anlamına gelir. Bu söz, halk dilinde genellikle sözüne güvenilmeyecek kişiler için kullanılır.

Sadıkâne ne demek?

sadıkane teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

(Osmanlı Dönemi) f. Sâdık kimseye yakışır şekilde.

Sadık iman nedir?

Doğru sözlü, doğruluktan ayrılmayan, gerçeği tasdik eden anlamında bir Kur'an terimi. Niyette dürüstlük, söz ve davranışların doğru ve gerçeğe uygun olması anlamında bir ahlâk terimi.

Safa Kürt ismi mi?

Safa, Arapça kökenli bir isimdir ve "saflık", "temizlik", "berraklık" ve "dürüstlük" gibi anlamlara gelir.

Ashraf ismi ne demek?

Erdem, ileri görüşlülük, yönetimde başarı.

Şükrü ismi ne anlama gelir?

Şükrü ismi, İslamiyet'teki en önemli kavramlardan biri olan şükür sözcüğünden türetilmiştir. Kulun, kendisine bahşedilen nimetler için Allah'a dua etmesi ve Allah'tan gelen her şeye kayıtsız şartsız razı olmasına şükür denir. Teşekkür kelimesi de aynı sözcükten türetilmiştir.

Yâhud ne demek?

Dilimize Farsçadan geçmiş olan yahut en çok kullanılan bağlaçlar arasında yer alıyor. Veyahut şeklindeki kullanımı da yaygın olan yahut bağlacı ''ya da'' anlamına gelir.

Yarit ne demek?

Yarış; birden fazla sayıda sporcunun bir taşıtla, hayvanla veya yayan olarak belirli bir mesafeyi en kısa sürede tamamlamaya çalıştığı veya belirli bir zamanda en fazla mesafeyi katetmeye çalıştığı müsabaka çeşidi. Tazı yarışı gibi, hayvanların binicisiz olarak birbirleri ile mücadele ettiği yarış türleri de mevcuttur.

Sadık ismi caiz mi?

Sadık ismi, İslami açıdan olumlu anlamlar taşıdığı için kullanılması caiz olan bir isimdir.

Sevgili yar ne demek?

Yar olmak bazen bir eş, bazen de bir dost olmak demektir. Yar bazen bir sevgili bazen de bir arkadaştır. Bazen bir memleket, bazen de bir takımdır. Ama ilk akla gelen sevgili demektir.

Yar I Can ne demek?

yâr-ı can can dostu. cân-ı şîrîn tatlı can.

Osmanlıca Rahş ne demek?

Rahş – رخش

روشنی و شعاع. (انجمن آرا).

Yar ve ağyar ne demek?

Gayr kelimesinin çoğulu olan ağyar sözcüğü, dilimize Arapçadan geçmiştir. Divan edebiyatında yar kelimesinin karşıtı olarak kullanılan bu sözcük, yabancı ve rakip anlamına gelir. Gazel ve kasidelerde, aşık ile maşukun arasına giren kişi ağyar olarak nitelendirilir.

Eski Türkçede yar ne demek?

عون. معاون. ناصر. نصیر. عضد. معاضد.