Elbistanın eski adı nedir?

Ablastan, Albıstan gibi farklı dönemlerde değişik isimlendirmeler yapılmış olup Arap tarihçiler tarafından ise Ablustayn olarak bahsedilmiştir. XVI. yüzyıldan itibaren Arap tarihçisi İbni İlyas dışındaki tüm tarihçiler tarafından Albistan veya Elbistan olarak bahsedilmiştir.

Elbistan

Elbistan hangi Türk boyu?

1298-1522 yılları arasında Anadolu'nun güneyinde, Elbistan merkez olmak üzere kurulmuş bir Türkmen devletidir. Dulkadiroğulları Oğuzlar'ın Bozok kolundan, Yıldız Han soyundan, Avşar, Beydilli, Kargın boyundandır.

Elbistanlilar nereli?

Elbistan, Kahramanmaraş'ın 11 ilçesinden biridir. Kahramanmaraş ilinin kuzeydoğusunda yer alan Elbistan; konumu itibarıyla Akdeniz, İç Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesinin kesiştiği noktada yer almaktadır.

Elbistan hangi mezhepten?

Bir başka ifade ile Elbistan'daki Ermeni vatandaşların bir kısmı mezhep değiştirerek Gregoryenlikten Protestanlığa geçmiştir.

Elbistan hangi Türk boyu?

Elbistan ve köylerinde Oğuzların Avşar, Bayat, Beydili boyları çoğunlukta olmakla birlikte hemen hemen 24 Oğuz boyunun tamamı mevcuttur.

Neden Kara Elbistan?

Konumuzla ilgili olan anlamı ise “Karaelbistan” ismindeki 'kara' kelimesi yıkık, viran, harap olmuş, toprak olmuş demektir. Yani Karaelbistan demek yıkılmış, harap olmuş, toprağa karışmış Elbistan demektir.

Hangi boydan olduğumuzu nasıl anlarız?

T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ya da diğer güvenli kimlik doğrulama araçlarını kullanarak https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaptıktan sonra “Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü/Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama” hizmeti üzerinden alt-üst soy belgenizi oluşturabilirsiniz.

Türkiye Türkleri hangi soydan gelir?

Oğuzlar, Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, İran, Irak, Suriye, Mısır, Moldova ve Balkanlarda (Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Makedonya, Kosova, Sırbistan) yaşayan Türklerin atası sayılmaktadırlar. Bu boyların Bozoklar ve Üçoklar olarak ikiye bölünmesi ise daha sonradır.

Elbistan ne demek kelime anlami?

İlçenin yetiştirdiği ünlü tarihçi Ord. Prof. Dr. Mükrimin Halil Yinanç'ın yaptığı araştırmalarında ise Elbistan adının ünlü pehlivanların çok oluşu anlamına gelen Alp-stan olarak isimlendirildiği bunun sonradan Albistan veya Elbistan şekline dönüştüğü ifade edilmektedir.

Elbistan Alevi mi?

Maraş Alevîleri genellikle Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde ve köylerinde çoktur. 82 köyü olan Pazarcık'ın 56 Alevi köyü ve 1 tane Alevî kasabası bulunmaktadır. Elbistan'da da 41 Alevî köyü vardır. Yine Kahramanmaraş'ın diğer ilçelerinde birçok Alevî köyleri vardır.

Elbistan hangi ülkeye ait?

Kahramanmaraş İlinin kuzeydoğusun da yer alan Elbistan; Doğu Anadolu Bölgesinin batı ucunda, Akdeniz Bölgesinin doğu sınırı yakınında, yüksek dağlarla kuşatılmış, Ceyhan nehrinin başlıca kollarının birleştiği aynı adı taşıyan ovanın güney kenarında, Şardağı'nın (2300) kuzeydoğu eteklerinde kurulmuştur.

Kızık boyu nereden gelir?

Kızık boyunu Adana'dan Tunceli'ye, Afyon'dan Sinop ve Kayseri'ye kadar uzanan coğrafyayı diğer Türkmen topluluklarıyla berâber yurt tutan önemli bir Türkmen boyu olarak tanıtmıştır.

Türkler hangi boydan gelir?

Oğuzlar, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, İran, Irak, Suriye, Mısır ve Balkanlarda (Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Makedonya, Kosova, Sırbistan) yaşayan Türklerin atası sayılmaktadırlar. Bu boyların Bozoklar ve Üçoklar olarak ikiye bölünmesi ise daha sonradır.

Türkler kaç boydan oluşur?

Oğuz Kağan Destanı'na göre Oğuz boyları; 24 Oğuz boyunu önce iki kolda (Bozoklar ve Üçoklar) daha sonra Oğuz Han'ın 6 oğluna ve son olarak da onların 4 oğluna ayırmaktadır. Listelerin kaynakları, Kaşgarlı Mahmud ve 14. yüzyılda yaşayan Reşideddin'e dayanmaktadır. Reşidüddin 24, Kaşgarlı Mahmud ise 22 boy saymaktadır.

Tüm Türklerin atası kimdir?

Oğuz Kağan ya da Oğuz Han, Türk ve Altay mitolojisinde Oğuz Türklerinin atası. Uğuz Han, Uz Han veya Oğur (Ogur, Ugur) Han olarak da bilinir. Dedesi Kabi Han, annesi Ay Kağan, babası Kara Han'dır. Oğuz Kağan Destanı'nın baş kahramanıdır ve destanda Asya Hun İmparatorluğu'nun hükümdarı Mete Han ile özdeşleştirilmiştir.

Türkler Hz Ademin hangi oğlundan?

Türkler, Nuh peygamberin oğullarından Yâfes'in Türk adlı oğlunun neslindendir. Hz. Nuh, İkinci Adem olarak anılır.

Dünyanın ilk Türk insanı kimdir?

İskitler, ya da daha çok bilinen diğer adıyla sakalar ilk Türk Topluluğu kabul edilmektedir. Tarihçilere göre İskitler, Türkleri oluşturan "Turanaid" yani ön Türkler kavminin mensubudur. İskitlerle en fazla münasebeti olanlar Grekler olmuştur.

Ablasta ne demek?

Roma ve Bizans döneminde Plasta diye adlandırılan şehir Ermenice kaynaklarda Ablasta, Ablastayn; Arapça kaynaklarda Ablestin, Ablusteyn; Farsça kaynaklarda Ablistin olarak geçer. Osmanlı hakimiyetine girmesiyle bugünkü söylenişine uygun şekil almıştır. Halk arasında Albıstan şeklinde de telaffuz edilir.

Elbistan’da hangi dil konuşuluyor?

19. yüzyıla gelindiğinde Türkçe, Kürtçe ve Ermenice konuşulduğu görülür. 20. yüzyılda da zamanla dil büyük ölçüde Türkçeye dönüşmüş olsa bile, hâlen ailelerin bazıları Kürtçe konuşur. Bu dilin de yerini yavaş yavaş Türkçe almaktadır.